Input:

1.1 Zakon o porezu na dobit

12.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Zakon o porezu na dobit

mr.sc Ksenija Cipek, međunarodni porezni stručnjak

Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04) primjenjuje se od 1. siječnja 2005., a do danas je, imao 13 izmjena i dopuna. Tako je Zakon mijenjan i dopunjavan Zakonom o izmjenama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 90/05) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 57/06), kojima su, između ostalog, brisane odredbe koje su propisivale olakšice, oslobođenja i poticaje za obveznike poreza na dobit. Tako brisane olakšice, oslobođenja i poticaji nisu ukinute, već su, u pravilu, propisane posebnim propisima kao što su, između ostalog, Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, Zakon o poticanju ulaganja i dr.

Tijekom 2008. godine zbog usklađivanja hrvatskog poreznog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, poglavito u Poglavlju 16., donijet je Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 146/08), koji je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Naime, navedenim Zakonom, Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06) usklađenje sa sljedećim direktivama:

1. Direktiva Vijeća 90/434/EEZ od 23. srpnja 1990. godine o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje kod spajanja, podjele, prijenosa imovine i zamjenu dionica tvrtki iz različitih država članica (OJ L 225, 20.8.1990),

2. Direktiva Vijeća 2005/19/EZ od 17. siječnja 2005. kojom se mijenja Direktiva 90/434/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja poslovnih spajanja, podjela, prijenosa imovine i razmjene dionica trgovačkih društava u različitim državama članicama (OJ L 058, 4.3.2005).

3. Direktiva Vijeća 2003/49/EZ od 3. lipnja 2003. o zajedničkom sustavu oporezivanja primjenljivom na isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama (OJ L 157, 26.6.2003).

U vrijeme usklađivanja Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom Europske unije treba naglasiti da je Zakon o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06) bio usklađen s Direktivom Vijeća 90/435/EEZod 23. srpnja 1990. o zajedničkom oporezivanju koje se primjenjuje na trgovačka društva majke i trgovačka društva kćeri različitih država članica (OJ L 225, 20.8.1990.), te Direktivom Vijeća 2003/123/EZ od 22. prosinca 2003. kojom se mijenja Direktiva 90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja matičnih društava i povezanih društava/podružnica u različitim državama članicama (OJ L 007, 13.1.2004), budući da prema odredbama tada važećeg Zakona o porezu na dobit od 2005. godine (do 29. veljače 2012.) dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, u pravilu, nisu podlijegali oporezivanju.

U Narodnim novinama broj 80/10 od 28. lipnja 2010. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. Navedeni Zakon donijet je zbog nekoliko ciljeva i to:

- provođenje aktivnosti Programa gospodarskog oporavka,

- detaljno normativno uređenje u sljedećim slučajevima:

● podmirivanje troškova za privatni život dioničara, članova društva i s njima povezanih osoba iz sredstava poslovanja,

● korištenje određene imovine (plovila, zrakoplovi, apartmani i kuće za odmor) u privatne svrhe iako je takva imovina evidentirana u dugotrajnoj imovini, dok se amortizacija takve imovine i svi pripadajući troškovi knjiže kao poslovni rashod društva,

● prijenos odnosno transfer dobiti između povezanih osoba rezidenata u slučaju kada jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status,

● statusne promjene zbog priznavanja poreznih gubitaka posebice u slučaju „kupovine” pravnih osoba koje ne obavljaju djelatnost kroz duže razdoblje ili im se djelatnost bitno mijenja (bez cilja sanacije društva i zadržavanje radnih mjesta),

● propisuje se da su porezno priznati rashod i rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore;


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: